校內優異表現2009-2010

語文 | 數學 | 視覺藝術 | 音樂 |  體育 |其他


 
優異表現 2009-2010 ~ 語文

 

香港教育專業人員協會

中英文硬筆書法比賽 (校內賽)

中文硬筆書法比賽 小學初級組(P.1-P.2) 冠軍 1C 賴曉賢
  小學初級組(P.1-P.2) 亞軍 2C 張曉琳
  小學初級組(P.1-P.2) 季軍 1C 鍾順宜
中文硬筆書法比賽 小學中級組(P.3-P.4) 冠軍 4A 佘希彤
  小學中級組(P.3-P.4) 亞軍 3B 張潼茵
  小學中級組(P.3-P.4) 季軍 3A 王梓瑩
中文硬筆書法比賽 小學高級組(P.5-P.6) 冠軍 5B 賴曉慧
  小學高級組(P.5-P.6) 亞軍 5B 陳羡婷
  小學高級組(P.5-P.6) 季軍 6B 吳嘉欣
英文硬筆書法比賽 小學初級組(P.1-P.2) 冠軍 2D 廖可瑩
  小學初級組(P.1-P.2) 亞軍 1C 賴曉賢
  小學初級組(P.1-P.2) 季軍 2D 周欣翹
英文硬筆書法比賽 小學中級組(P.3-P.4) 冠軍 4A 葉迎之
  小學中級組(P.3-P.4) 亞軍 4B 楊珮宜
  小學中級組(P.3-P.4) 季軍 3B 張潼茵
英文硬筆書法比賽 小學高級組(P.5-P.6) 冠軍 5B 利穎琳
  小學高級組(P.5-P.6) 亞軍 5B 佘駿霆
  小學高級組(P.5-P.6) 季軍 6D 游卓瑤

普通話天才表演
比賽得獎名單

  最佳表現獎 優異表現獎
一年級 1B 1C
二年級 2C 2D
三年級 3C 3D
四年級 4B 4A
五年級 5A 5B
六年級 6A 6D

English Day ( 2nd February, 2010)

Readers' Theatre Competition

  Overall Champion
Most Cooperative Team
Best Enunciator
Best Actors / Actresses
Primary 6
Class 6B
Class 6A
6B NG KA YAN TRACY (吳嘉欣)

Best Actor:
6B MOK HO YIN (莫皓然)

Primary 5
Class 5D
Class 5B
5B LEE WING LAM (利穎琳)

Best Actresses:
5B
LAI HIU WAI(賴曉慧)
5D
CHEUNG PUI YAN (張珮銦)

Primary 4
Class 4B
Class 4A
4C LI MEI YAN (李美蒑)
Best Actor:
4B HO HO FUNG (何浩鋒)
Best Actress:
4B YEUNG PUI YI HAILEY (楊珮宜)
Primary 3
Class 3B
Class 3D
3A LEE WAI LAM (利瑋霖)
3B KO HON CHING (高洭澄)
Best Actress:
3B YU PUI MING STEFANIE (余珮鳴)
Primary 2
Class 2C
Class 2C
2C TAM CHUNG HEI (譚仲稀)
2C YAN SIU HOI (甄兆鎧)
Best Actor:
2C LEE ANTON (李梓齊)
Primary 1
Class 1B
Class 1B
1C WAN HIU NAM (尹曉楠)
Best Actor:
1D LEE XI YAN (李羲言)

 

2009-2010 General English Writing Competition

  Winner First runner-up
Second runner-up
1A LAI HOI YEE ZOE (黎凱怡)
HO SIU HANG ALVAN(何肇衡)
CHUI HO CHUN(徐浩臻)
1B CHEUNG YAN CHI(張恩慈)
LEE NOK HIN(李諾軒)
LEUNG YAN LAM (梁恩霖)
1C CHUNG SHUN YI(鍾順宜)
LAI HIU YIN (賴曉賢)
WAN HIU NAM (尹曉楠)
1D HO CHING HEI (何晴希)
LAU CHING HEY(劉正曦)
LAM HEI TING(林希婷)
2A MA IVY (馬僖瞳)
LEUNG YAN(梁 茵)
WONG HOI MAN(黃鎧汶)
2B POON HOI LAM(潘凱琳)
LAU HOI YI(劉凱宜)
CHONG KA HO(莊嘉顥)
2C WONG SUM MEI(黃心媺)
LEE ANTON(李梓齊)
KONG HOI KI(鄺愷棋)
2D CHEN CHUN MAN RICHARD(陳俊文)
LAM WAI TING(林蔚婷)
LI YEE CHING(李依澄)
3A LEE WAI LAM(利瑋霖)
LI CHEUK LAM(李芍霖)
LING YIU CHUNG(凌曜充)
3B KO HON CHING(高洭澄)
CHEUNG TUNG YAN(張潼茵)
LI SHING HO HARRISON(李承澔)
3C TSANG KWUN LAM(曾冠霖)
KWOK LING CHUN(郭令臻)
LEE HUI YU(李栩如)
3D WONG CHUN LONG(黃俊朗)
LAU YEE LOR ANGELA(劉綺娜)
CHUNG SUI SUM(鍾瑞琛)
4A FUNG SUM YAT ISABELLA(馮心一)
CHAN CHEUK YING(陳卓盈)
SHE HEI TUNG(佘希彤)
4B HO MAN HIM(何汶謙)
CHUNG HON YIU(鍾翰軺)
YEUNG PUI YI HAILEY(楊珮宜)
4C CHEUNG YAN YI CATHY(張仁怡)
FUNG TSOI WING(馮采穎)
LI MEI YAN(李美蒑)
4D LI HO LIM CYRUS(李浩廉)
KWOK HOI HANG(郭凱)
LIU CHEUK KWAN(廖卓君)
5A LAM TSUN HANG(林浚鏗)
CHEN MEI YING ROSEMARY(陳美螢)
LEE MAN KA(李敏嘉)
5B LAI HIU WAI(賴曉慧)
LEE WING LAM(利穎琳)
LAU CHEUK HEI(劉卓熙)
5C CHAN KA YAN(陳嘉欣)
WONG HO YIN(黃浩然)
CHU WING SZE(朱詠詩)
5D CHAN BERNICE LONG YAN(陳朗昕)
WAN TING YAN(溫錠欣)
CHEUNG PUI YAN(張珮銦)
6A CHOW TIN NOK(鄒天諾)
LEUNG KA MING(梁家銘)
TIAN LEI(田 蕾)
6B LO CHING MAN(勞靖汶)
LAM HIU WAI(林曉蔚)
CHOW PUI HAN(周佩嫻)
6C LI WOON YIN(李煥然)
CHEUNG CHUNG BON(張仲邦)
NGAN CHEUK LAAM(顏倬嵐)
6D NG SZE YUI(吳思銳)
SO TSZ CHING(蘇芷晴)
YAU CHEUK YIU(游卓瑤)

 

Penmanship Competition (09-10)

Junior Primary(P.1-P.2) Champion Liu Ho Ying 廖可瑩(2D)
First-Runner-Up Lai Hiu Yin 賴曉賢(1C)
Second-Runner-Up Chau Yan Kiu 周欣翹(2D)
Intermediate Primary
(P.3-P.4)
Champion Yip Ying Chi 葉迎之(4A)
First-Runner-Up Yeung Pui Yi Hailey 楊珮宜(4B)
Second-Runner-Up Cheung Tung Yan 張潼茵(3B)
Senior Primary(P.5-P.6) Champion Lee Wing Lam 利穎琳(5B)
First-Runner-Up She Chun Ting 佘駿霆(5B)
Second-Runner-Up Yau Cheuk Yiu 游卓瑤(6D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

優異表現 2009-2010~ 數學

 

2009-2010學年度下學期數學科巧算比賽(第二次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
梁智朗 林思希 朱迪士妮
1B
何穎桐 郭芊彤 劉峻銘
1C
卜偉桓 賴曉賢 莊芷晴
1D
蘇 蕊 伍均晞   崔慧貞
2A
劉鉞婷 梁皓晴 黃豐祐
2B
潘凱琳 胡璟瑤 鍾嘉朗
2C
鄧慧沂 黃心媺 吳綺鈴
2D
倪洛文 葉迎山 梁語彤
3A
李 軒 彭健滔 鄭可怡
3B
高洭澄 張潼茵 許 樂
3C
楊凱晴 梁珀珩 石子為
3D
陳展朗 林美廷 李穎彤
4A
鍾旻君 陳緯倫 佘希彤
4B
陳保汶 何汶謙 楊証皓
4C
朱凱政 胡雪兒 鄭展煜
4D
蘇泳暢 李浩廉 袁嘉恆
5A
顏守孜 盧啟聰 劉殷成
5B
劉卓熙 趙曼婷 張柏堅
5C
侯悅哲 黎海洋 劉美賢
5D
黃澤熹 何翠瑤 梁熙林
6A
梁家銘 鄒天諾 趙銘思
6B
黃俊熹 潘凱健 黃紹祖
6C
李煥然 胡綽軒 余鍵聰
6D
劉冠韜 區卓城 劉斯竣

 

2009-2010學年度下學期數學科心算比賽(第二次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
徐浩臻 林思希 甄曉桐
1B
郭芊彤 劉峻銘 鄺信溢 
1C
卜偉桓 尹曉楠 馬昀佑 
1D
何晴希 詹耿軒 伍均晞
2A
梁 茵 陳俊禧 陳浩天
2B
潘凱琳 陳毅成 劉凱宜
2C
吳嘉慧 鄭?燄 鄭萬琪
2D
呂汶穗 鄧裕達 丁 頁
3A
利瑋霖 凌曜充 李 軒
3B
高洭澄 謝莉莎 許 樂
3C
郭令臻 李芷晴 李鈞偉
3D
蘇卓培 陳展朗 莊禮豪
4A
佘希彤 杜欣雋 許家俊
4B
邱澤曦 張詩朗 陳保汶
4C
曾翹鋒 洪諾賢 邱佰暉
4D
袁嘉恆 黎易穎 蘇泳暢
5A
張 駿 李駿賢 劉殷成
5B
賴曉慧 陳頌文 林穎倫
5C
吳星儒 秦浚賢 侯悅哲
5D
石泓彧 梁熙林 黃澤熹
6A
梁家銘 沈天樂 李泳欣
6B
黃俊熹 黃紹祖 黃浩維
6C
張綽沂 張仲邦 李煥然
6D
區慧瑜 陳文傑 游卓瑤

 

2009-2010學年度下學期數學科巧算比賽(第一次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
甄曉桐 梁智朗 方心怡
1B
郭芊彤 楊煦柔 劉峻銘
1C
賴曉賢 卜偉桓 李煒琳
1D
高筠婷 林希婷 崔慧貞
2A
梁皓晴 李誦洭 黃豐祐
2B
劉凱宜 陳毅成 胡璟瑤
2C
甄兆鎧 黃心媺 李梓齊
2D
葉迎山 陳伯禧 丁 頁
3A
石皓權 彭健滔 司徒志?
3B
高洭澄 許 樂 謝莉莎
3C
胡欣桐 郭令臻 蘇孝賢
3D
劉綺娜 鍾瑞琛 黃俊朗
4A
佘希彤 袁嘉謙 葉迎之
4B
陳保汶 邱澤曦 吳汶欣
4C
洪諾賢 伍恩禧 曾翹鋒
4D
巢廷熙 李浩廉 蘇泳暢
5A
張晉尉 劉殷成 梁子軒
5B
佘駿霆 張柏堅 周晞濼
5C
侯悅哲 秦浚賢 陳懿葶
5D
黃澤熹 何翠珊 黃焯祺
6A
梁家銘 葉星汶 沈天樂
6B
黃俊熹 吳嘉欣 潘凱健
6C
吳日軒 廖卓瑩 蕭雄文
6D
黃子樂 區慧瑜 朱善言

 

2009-2010學年度下學期數學科心算比賽(第一次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
余銘謙 朱迪士妮 梁凱堯
1B
何穎桐 郭芊彤 楊煦柔
1C
趙浩晉 曾俊霖 賴曉賢
1D
詹耿軒 羅靖榕 蘇 蕊
2A
陳頌賢 陳玉麟 蔡鈺怡
2B
劉凱宜 莊嘉顥 潘凱琳
2C
鄭萬琪 鄧慧沂 吳嘉慧
2D
伍文傑 葉迎山 張穎曦
3A
王智楓 石皓權 王梓瑩
3B
高洭澄 張潼茵 梁家楓
3C
曾冠霖 伍君浩 劉茵瑤
3D
莊禮豪 林美廷 蘇卓培
4A
陳緯倫 鍾旻君 杜欣雋
4B
陳保汶 鍾翰軺 邱澤曦
4C
伍恩禧 洪諾賢 曾翹鋒
4D
石志康 巢廷熙 蘇泳暢
5A
何毓晴 劉殷成 黎友榮
5B
張柏堅 趙曼婷 賴曉慧
5C
黃灼誠 吳星儒 鄭衍晴
5D
石泓彧 黃澤熹 何翠瑤
6A
謝卓衡 鄒天諾 劉珈晞
6B
黃俊熹 馬?謙 張鑑熙
6C
張仲邦 王嘉麟 李煥然
6D
劉冠韜 蘇芷晴 黃子樂

 

 

2009-2010學年度上學期數學科巧算比賽(第一次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
梁智朗
朱迪士妮
方心怡
1B
楊煦柔
郭芊彤
劉峻銘
1C
賴曉賢
莊芷晴
李煒琳
1D
林希婷
崔慧貞
高筠婷
2A
梁皓晴
黃豐祐
李誦洭
2B
劉凱宜
潘凱琳
胡璟瑤
2C
鄭?燄
黃心媺
李梓齊
2D
葉迎山
陳伯禧
倪洛文
3A
司徒志?
彭健滔
石皓權
3B
許 樂
高洭澄
張潼茵
3C
梁珀珩
郭令臻
石子為
3D
劉綺娜
黃俊朗
鍾瑞琛
4A
陳緯倫
袁嘉謙
佘希彤
4B
陳保汶
邱澤曦
楊証皓
4C
洪諾賢
伍恩禧
曾翹鋒
4D
巢廷熙
袁嘉恆
蘇泳暢
5A
張晉尉
劉殷成
顏守孜
5B
張柏堅
佘駿霆
趙曼婷
5C
黎海洋
侯悅哲
陳懿葶
5D
黃澤熹
何翠珊
何翠瑤
6A
梁家銘
趙銘思
葉星汶
6B
黃俊熹
黃紹祖
潘凱健
6C
李煥然
余鍵聰
吳日軒
6D
區卓城
區慧瑜
黃子樂

 

2009-2010學年度上學期數學心算比賽(第一次)

班別
金獎
銀獎
銅獎
1A
余銘謙 林思希 徐浩臻
1B
楊煦柔 郭芊彤 劉峻銘
1C
賴曉賢 曾俊霖 尹曉楠
1D
詹耿軒 伍均晞  蘇 蕊
2A
陳浩天 梁 茵 蔡鈺怡
2B
劉凱宜
潘凱琳
潘凱琳
2C
鄧慧沂 鄭萬琪 吳嘉慧
2D
張穎曦 伍文傑 鄧裕達
3A
凌曜充 李 軒 王梓瑩
3B
高洭澄 梁家楓 謝莉莎
3C
曾冠霖 李芷晴 伍君浩
3D
蘇卓培 林美廷 陳展朗
4A
陳緯倫 佘希彤 杜欣雋
4B
陳保汶 邱澤曦 張詩朗
4C
洪諾賢 伍恩禧 曾翹鋒
4D
巢廷熙 黎易穎 蘇泳暢
5A
李駿賢 劉殷成 黎友榮
5B
張柏堅 陳頌文 賴曉慧
5C
黃灼誠 侯悅哲 鄭衍晴
5D
梁熙林 何翠瑤 石泓彧
6A
李泳欣 謝卓衡 劉珈晞
6B
黃俊熹 黃浩維 張鑑熙
6C
張仲邦 李煥然 張綽沂
6D
區慧瑜 劉冠韜 黃子樂

2009-2010學年度上學期數學科巧算比賽(第二次)

班別
冠軍
亞軍
季軍
1A
梁智朗
甄曉桐
林思希
1B
郭芊彤
何穎桐
劉峻銘
1C
莊芷晴 賴曉賢 卜偉桓
1D
伍均晞 蘇 蕊 崔慧貞
2A
劉鉞婷 黃豐祐 梁皓晴
2B
陳毅成
鍾嘉朗
胡璟瑤
2C
鄧慧沂 吳綺鈴 甄兆鎧
2D
葉迎山 丁 頁 梁語彤
3A
彭健滔 李 軒 鄭可怡
3B
高洭澄
謝莉莎
張潼茵
3C
楊凱晴
胡欣桐
蘇孝賢
3D
林美廷
陳展朗
李穎彤
4A
鍾旻君
葉迎之
佘希彤
4B
陳保汶
何汶謙
吳汶欣
4C
朱凱政
胡雪兒 鄭展煜
4D
李浩廉
袁嘉恆
蘇泳暢
5A
盧啟聰
梁子軒
劉殷成
5B
劉卓熙
周晞濼
佘駿霆
5C
侯悅哲
秦浚賢 劉美賢
5D
梁熙林 黃澤熹 黃焯祺
6A
梁家銘 鄒天諾
沈天樂
6B
黃俊熹
潘凱健
吳嘉欣
6C
蕭雄文
胡綽軒 廖卓瑩
6D
劉冠韜
朱善言
劉斯竣

2009-2010學年度上學期數學心算比賽(第二次)

班別
金獎
銀獎
銅獎
1A
朱迪士妮
梁凱堯
甄曉桐
1B
郭芊彤
鄺信溢 
何穎桐
1C
卜偉桓
趙浩晉
馬昀佑 
1D
詹耿軒
羅靖榕
何晴希
2A
陳玉麟
陳俊禧
陳頌賢
2B
陳毅成
莊嘉顥
劉凱宜
2C
鄧慧沂
鄭?燄
吳嘉慧
2D
呂汶穗
丁 頁
葉迎山
3A
利瑋霖
王智楓 石皓權
3B
高洭澄
張潼茵
許 樂
3C
郭令臻
劉茵瑤
李鈞偉
3D
蘇卓培
莊禮豪
陳展朗
4A
鍾旻君
許家俊
杜欣雋
4B
邱澤曦
陳保汶
鍾翰軺
4C
曾翹鋒
邱佰暉
伍恩禧
4D
袁嘉恆
石志康
蘇泳暢
5A
劉殷成
何毓晴
張 駿
5B
趙曼婷
賴曉慧
林穎倫
5C
侯悅哲
秦浚賢
吳星儒
5D
石泓彧
梁熙林
黃澤熹
6A
鄒天諾
沈天樂
梁家銘
6B
黃俊熹
馬?謙
黃紹祖
6C
王嘉麟
李煥然
張仲邦
6D
陳文傑
游卓瑤
蘇芷晴

 

 

優異表現 2009-2010 ~ 視覺藝術

「45周年校慶」賀卡設計比賽

高級組 冠軍 6D 張栩榆
亞軍 6A 梁家銘
季軍 5B 賴曉慧
優異 6C 李煥然 5B徐潁潼
中級組 冠軍 4A余沁蔚
亞軍 4B江天樂
季軍 3A蔡天麗
優異 3A 王梓瑩 4B邱澤曦
低級組 冠軍 1D 何晴希
亞軍 2C黃心媺
季軍 1C蘇?琪
優異 2D 歐美怡 1D倫家瑋

 

 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

Top

優異表現 2009-2010 ~ 音樂

 

勵志歌曲比賽(09-10)

班別
參賽歌曲
比賽結果
1A 問題天天都多 一年級冠軍
1B 生命有價 一年級優異獎
1C 世界就像大樂園 一年級亞軍
1D 讓我閃耀 一年級優異獎
2A 我的驕傲 二年級優異獎
2B 明日恩典 二年級優異獎
2C 愛的魔法 二年級冠軍
2D 陪我長大 二年級亞軍
3A 心願便利貼 低年級總冠軍
三年級冠軍
最佳合作獎
3B 彩雲國物語 三年級優異獎
3C 童年 三年級優異獎
3D 仙樂處處飄 三年級亞軍
最佳歌曲演繹獎
4A 陪我長大 四年級亞軍
4B 時光之光 四年級冠軍
最佳歌曲演繹獎
4C 心願便利貼 四年級優異獎
4D 紅日 四年級優異獎
5A Make a wish 高年級總冠軍
五年級冠軍
最佳合作獎
5B 身在福中 五年級亞軍
5C 就算世界無童話 五年級優異獎
5D 我們的紀念冊 五年級優異獎
6A Forever Friend 六年級冠軍
6B 十八 六年級亞軍
最佳歌曲演繹獎
6C 友共情 六年級優異獎
6D Today 六年級優異獎

 

 

優異表現 2009-2010 ~ 體育

2009-2010 高年級班際3人籃球比賽

組別 所得獎項 得獎組別 組別成員
四年級組 (班際隊長球比賽) 冠軍 4A --Bleach 隊 陳致維、張子健、梁捷恩、倫司樂、許家俊、劉俊希
  亞軍 4B-- 4B 籃球隊 何汶謙、江天樂、鄭?銅、陳煒琪、吳思彥、楊珮宜
五年級組 冠軍 5B – 5B「風」狂籃球隊 文俊翹、劉卓熙、陳羨婷、連重言、佘駿霆、周晞濼
  亞軍 5A – 5A泥門惡魔隊 李駿賢、陳美螢、盧啟聰、曾梓維、張駿、梁雋彥
  季軍 5A – 5A 6 Ace籃球隊 林浚鏗、陳穎霖、羅倩琛、黎浩柏、黎友榮、楊松泰
六年級組 冠軍 6B – 鬼馬六人組 黃浩維、徐逸熙、呂佩盈、黃禹皓、周曉敏、黃俊熹
  亞軍 6A – 暴風少年隊 鄒天諾、陳景豐、?瀚樑、沈天樂、張衍禎、鄭文浩
  季軍 6C – 好帥呀隊 李進汶、余鍵聰、彭家傑、林姵岐、蕭雄文、張仲邦

2009-10年度聯校田徑運動會

組別
所得獎項
得獎學生
男子甲組
100米冠軍
6A鄒天諾
200米冠軍
6A鄒天諾
跳高冠軍
6A鄒天諾
跳遠冠軍
6D吳承晉
壘球冠軍
6C王嘉麟
跳遠亞軍
6B吳日軒
男子乙組
200米冠軍
6B黃俊熹
跳高冠軍
6B黃俊熹
100米亞軍
5B文俊翹
200米亞軍
5B文俊翹
跳高亞軍
5B陳頌文
跳遠亞軍
5D黃朗程
60米季軍
5A盧啟聰
100米季軍
5A林浚鏗
跳遠季軍
5B文俊翹
壘球季軍
5D黃朗程
男子丙組
跳遠冠軍
4A許家俊
60米亞軍
4B鄭?銅
100米亞軍
4B鄭?銅
100米季軍
4A許家俊
跳遠季軍
4B鄭?銅
男子丁組
60米冠軍
3C伍君浩
100米冠軍
3C伍君浩
100米亞軍
3A凌曜充
100米季軍
3A陳展垣
女子甲組
100米冠軍
6A姚雅文
200米冠軍
6A姚雅文
跳遠冠軍
6B倫朗悅
壘球亞軍
6A鍾穎心
100米季軍
6D區慧瑜
跳高季軍
6A林芷澄
壘球季軍
6B倫朗悅
鉛球季軍
6A鍾穎心
女子乙組
跳高冠軍
5B陳羨婷
60米亞軍
5A陳穎霖
200米亞軍
5B陳羨婷
100米季軍
5A陳穎霖
200米季軍
5D梁熙林
跳高季軍
5C陳曉彤
壘球季軍
5D何沁頤
女子丙組
60米冠軍
4D宋潔儀
100米冠軍
4A甄錦晴
跳遠冠軍
4B吳詞鎔
60米亞軍
4A甄錦晴
100米亞軍
4A馮心一
60米季軍
4B吳詞鎔
100米季軍
4C黃曦朗
跳遠季軍
4D宋潔儀
女子丁組
100米冠軍
3A馮梓琪
60米亞軍
3C李栩如
60米季軍
3A張詠琳
100米季軍
3C李栩如

 

 

優異表現 2009-2010~ 其

『我係小小科學家』比賽09~10得獎名單
班別 姓名 名稱 結果
3B 劉焌延 叮噹竹蜻蜓
一等獎
4B 何汶謙 震動時刻
6A 袁師賢 吸濕大發現
5B 賴曉慧
4B 林俐妤
5A 黎浩柏 水果「塑」除器
5B 林穎倫
5B 羅鈞培
6A 溫澤琛 吳子樂 智能車
6A 梁家銘 李泳欣 張衍楨 鞋帶綁緊有妙法
1D 何晴希 再生膠水
2A 梁茵 水晶膠 二等獎
4A 倫司樂 機械車
4A 李健剛 劉卓傑 地震儀
1B 楊煦柔
神奇潛望鏡 三等獎
4B 林俐妤 電子蟲蟲
1B
林穎霆
宇宙小白兔滑雪
優異獎
2C
陳灝倫
黃金沙鎚
2D
丁 頁
大廈冷氣去水管構想
4D
曾婉婷 紙盒結他
4A
張子健 袁嘉謙 許家俊


小型噴泉
4A 彭沛琳 梁捷恩
環保擦膠